همکاری با موسسه

نیکوکار گرامی :

سلام برامانت داری ات که می تواند تورا محرم همه ی رازهای مبهم و دردهای مجروح کند. موسسه خیزیه رایحه گل یاس آمنه به رایحه خوش محبت پروردگار و بهره گیری از قطرات محبت وجود شما نیکوکاران عزیز به سوی چشمان منتظر و دستهای خالی کودکان و خانواده های بی سرپرست  می شتابد و گام در راه همدلی و همیاری نیازمندان و رضایت الهی نهاده است.

سلام بر برکت دستانت که می تواند نان رزق چندین سفره خالی را مهیا کند.

header2