شماره حساب

شماره حساب بانک ملی شعبه طالقانی جنوبی 

۰۱۰۷۴۹۲۵۶۷۰۰۲
شماره حساب بانک مهر – شعبه بهار

 ۹۲۰۴-۳۰-۵۷۳۸۵۸۰-۱۹

شماره حساب بانک کوثر – شعبه طالقانی 

۴۱۴۰۴۱۱۰۰۰۱۹/۹۳